Samenwerkingsverbanden

Inclusie en kansengelijkheid in het onderwijs: samenwerkingsverbanden

Inclusie, duurzame inzet, preventie en kansengelijkheid in het onderwijs zijn belangrijke thema’s. Ook bij het ontwikkelen en geven van kwalitatief goed onderwijs aan (hoog-)begaafden.

Aandacht voor kansengelijkheid in het onderwijs voor (hoog-)begaafden

Nog te vaak wordt gedacht dat (hoog-)begaafde kinderen geen extra begeleiding nodig hebben. Maar de onderwijsbehoeften van deze leerlingen zijn anders dan die van andere leerlingen. Veel kinderen en studenten worstelen met problemen. Ze vinden geen aansluiting, worden gepest, gaan onderpresteren of vallen uit. Ook depressies en burn-outs komen te vaak voor.

Met (hoog-)begaafd onderwijs bedoelen we dan ook: scholing voor bovengemiddeld intelligente leerlingen, waarin onderwijs en zorg samenkomen. Het onderwijs zal een transitie moeten maken om deze groep leerlingen te kunnen begeleiden en daarbij is innovatie van onmisbare waarde. Die helpt ons de omslag te maken naar meer inclusief onderwijs, zodat er minder uitval en meer kansengelijkheid in het onderwijs ontstaat.

De meerwaarde van samenwerkingsverbanden

Om tot innovatie te komen, is samenwerking tussen onderwijspartners en gemeenten essentieel. Alleen als we samenwerken, kunnen we de basisondersteuning optimaliseren, zodat het kind centraal komt te staan. Zo kunnen we iedere (hoog-)begaafde leerling de juiste procesondersteuning bieden. Wij streven naar een prettige en veilige schoolperiode waarin het (hoog-)begaafde kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Kansengelijkheid in het onderwijs: top-down en bottom-up beleid vertalen

Juist de samenwerkingsverbanden ziet Stichting Hoogwijs in Onderwijs als de financierder van inclusie, kansengelijkheid, duurzame inzet en preventie.

Wij zijn processpecialist en vertalen landelijk en lokaal beleid naar de uitvoeringspraktijk. Dat doen we top-down en bottom-up, ook voor onze samenwerkingspartners.

Top-down wenden wij onze jarenlange praktijkervaring aan om strategisch beleid te vertalen naar de praktische bedrijfsvoering van het (hoog-)begaafd onderwijs. We brengen ouders, onderwijs en zorg samen, luisteren naar standpunten en zoeken naar draagvlak en gedeelde belangen. Inclusie, uitvalpreventie, duurzame inzet en kansengelijkheid zijn daarin voor ons vanzelfsprekend. Daarnaast werken we aan ´leren leren´, ´leren denken´ en ´leren leven´.

samenwerkingsverband passend onderwijs voor (hoog-)begaafde kinderen en jongeren.

Bottom-up houdt in dat wij de ervaringen uit de praktijk delen, implementeren, monitoren en evalueren, zodat het door het gehele systeem goed gedragen wordt. Op die manier dragen wij bij aan de ontwikkeling van het strategisch onderwijsbeleid binnen zowel basis- als voortgezet onderwijs, en waarbij wij de samenwerkingsverbanden als belangrijke partijen zien.

Stichting Hoogwijs in Onderwijs weet als geen ander hoe je dergelijke processen vorm kunt geven om kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten. Het is daarnaast onze ambitie om aantoonbaar te maken dat samenwerken leidt tot een mooiere wereld.

Aansturing in de uitvoeringspraktijk

In de praktijk is het zeer belangrijk dat de randvoorwaarden voor kwalitatief onderwijs aan (hoog-) begaafden op orde zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar de juiste inzet van financiën. Het beschikbare budget is bestemd voor de ondersteuning van leerlingen en moet daarvoor ook worden gebruikt.

Bij de uitvoering van het strategisch beleid (hoog-)begaafdheid hebben wij de volgende doelstellingen vastgesteld:

  1. Het onderwijs is zichtbaar inclusief en kansrijk;
  2. In de huidige praktijk is uitval verminderd;
  3. Het onderwijsaanbod is goed en gedifferentieerd;
  4. Er is passende ondersteuning en zorg;
  5. Ernstige (gedrags-)problematiek wordt voorkomen;
  6. Er zijn voldoende en kwalitatief opgeleide leraren en schoolleiders.


In onze werkwijze borgen we een veilige (leer)omgeving en geven we het kind de aandacht en zorg die aansluit op zijn of haar behoeften. Bovendien faciliteren we een open dialoog waarin naar elkaar wordt geluisterd. Daarbij maken we processen inzichtelijk om bovengenoemde doelstellingen te kunnen bereiken.

Meer informatie over inclusie en kansengelijkheid in het onderwijs

Bent u een (mogelijke) samenwerkingspartner en wilt u meer weten hoe u kwalitatief goed onderwijs voor (hoog-)begaafden kunt innoveren en inrichten? Neem dan gerust contact met ons op.

We gebruiken analytische cookies en sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Lees meer in ons privacybeleid