(Hoog-)begaafd Onderwijs & School

(Hoog-)begaafd onderwijs waar scholing en zorg samenkomen

(Hoog-)begaafd onderwijs op de reguliere basis- en middelbare school en op de universiteit. Daar biedt Stichting Hoogwijs in Onderwijs procesondersteuning in.

Nog te vaak wordt gedacht dat een (hoog-)begaafd kind geen extra begeleiding nodig heeft. Maar de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen en begaafde leerlingen zijn anders dan die van andere leerlingen. We zien dan ook regelmatig dat kinderen en studenten problemen ontwikkelen. Ze vinden geen aansluiting, worden gepest, gaan onderpresteren of vallen uit. Ook depressies en burn-outs komen te vaak voor.

Met (hoog-)begaafd onderwijs bedoelen we dan ook: scholing voor bovengemiddeld intelligente leerlingen, waarin onderwijs en zorg samenkomen. Het onderwijs zal een transitie moeten maken om deze groep leerlingen te kunnen begeleiden.

Wat we doen: van landelijk beleid naar uitvoeringspraktijk

Stichting Hoogwijs in Onderwijs vertaalt landelijk beleid naar de uitvoeringspraktijk – top-down en bottom-up. We zien onszelf dan ook als specialist in de bedrijfsvoering van het (hoog-)begaafd onderwijs: we brengen de ouders, onderwijs en zorg samen, luisteren naar de standpunten en zoeken naar draagvlak en gedeelde belangen. Daarnaast werken we aan ´leren leren´, ´leren denken´ en ´leren leven´.

Vanuit het strategisch en uitvoeringsbeleid biedt Stichting Hoogwijs in Onderwijs ondersteuning in het organiseren en beheersen van de onderwijsprocessen. Daarin sluiten we aan bij het “Curriculaire spinnenweb” (Van den Akker 2003). (Meer informatie: Inleiding – SLO )

Ondersteuning op micro-, meso- en macroniveau

Wij ondersteunen in een praktijkgerichte ontwikkeling van onderwijsprocessen.

Op microniveau betekent dat, dat we het proces begeleiden hoe een hoog- of begaafd kind in de klas functioneert. Wat zijn de onderwijsbehoeften? Wat is er verder nodig? In samenwerking met de leerling zelf, de ouders, leerkrachten en eventuele betrokken professionals komen we vervolgens tot specifieke aanpassingen. Dit is veelal maatwerk.

Op mesoniveau kijken we procesmatig naar lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen en begaafde leerlingen en volgen de nieuwste ontwikkelen voor de bij ons aangesloten scholen. Op macroniveau ondersteunen en beheersen we het proces in het ontwikkelen van passend beleid.

Daarnaast hanteren we een Hoogwijsbeleidscyclus voor de bij ons aangesloten scholen. Daarin hebben we de volgende activiteiten geborgd:

  • Continue monitoring en evaluatie in samenwerking met de betrokken partijen;
  • Kwaliteits- en procesmanagement;
  • De uitvoering van audits. Daarmee kunnen we bepaalde problemen aanwijzen en oplossingen aandragen.

Wij beschouwen ons als specialist in de procesmatige begeleiding van scholen op dit gebied. Lees meer over de Stichting.

Hoe we het doen: 3 HoogwijsPijlers voor hoogbegaafd onderwijs

Om die ondersteuning te bieden, hanteren wij 3 HoogwijsPijlers, waarbij wij de leerling centraal zetten.

De HoogwijsPijler Sociaal is gericht op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het (hoog-)begaafde kind. Daarvoor is een veilig schoolklimaat essentieel. Binnen deze HoogwijsPijler werken we nauw samen met scholen. Samen zetten we gerichte procesmatige interventies in, zodat intelligente kinderen zich gelukkig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. Binnen én buiten de schoolse omgeving.

Naast de sociaal-emotionele ontwikkeling is de didactische ontwikkeling van het kind natuurlijk essentieel. Met de HoogwijsPijler Didactiek richten we ons dan ook op het proces rondom de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen en begaafde leerlingen. We geven deze Pijler vorm door een goed ingeregeld leerproces te creëren desgewenst met aangepast lesmateriaal. In dit proces wordt de didactische ontwikkeling van het kind met de betrokkenen afgestemd en wordt kennis over de leerling en diens specifieke situatie gedeeld. We kijken in dit proces zowel naar de huidige stand van zaken als naar de gewenste uitkomst van de interventies. Uitgangspunt daarbij is altijd het kind zelf: alle acties zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kind. Dit is maatwerk, en de invulling van de procesmatige aanpak zal voor iedere leerling verschillen.

De derde pijler waarop onze procesbegeleiding op het gebied van (hoog-)begaafd onderwijs steunt, is die van Ouderbetrokkenheid. We ondersteunen scholen en de ouders in dit proces en stimuleren een proactieve bewustwordingshouding. Op die manier kunnen scholen beter ondersteuning bieden aan ouders en zijn ouders beter bestand tegen de spanningen en uitdagingen die kunnen komen kijken bij de opvoeding van een (hoog-)begaafd kind. Lees meer over Ouderbetrokkenheid.

Contact over de organisatie van hoogbegaafd onderwijs

Bent u geïnteresseerd en wilt u als school informatie over hoe u het proces rondom passend onderwijs aan (hoog-)begaafden kunt innoveren of inrichten? Neem dan gerust contact met ons op.

We gebruiken analytische cookies en sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Lees meer in ons privacybeleid